El projecte

 • El Cau és un centre per a la primera infància que, juntament amb els pares, treballa per afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social.

  Per aconseguir aquest objectiu pensem que és indispensable el diàleg, la participació, la col·laboració i el consens entre els diferents estaments que participen més o menys directament en els àmbits de la gestió escolar; pares i educadors.

 • QUÈ HI PODEN TROBAR ELS NENS I NENES?
  • Relació afectiva amb les educadores, tracte individualitzat, atenció personalitzada.
  • Convivència amb els companys de la mateixa edat i aprenentatge de les primeres relacions socials.
  • Un programa adequat a les necessitats i possibilitats del nens.
  • Un entorn preparat a la mida dels seus interessos i possibilitats, ric en ofertes d’espai, d’equipament i de material.
 • QUÈ HI PODEN TROBAR ELS PARES?
  • Col·laboració en l’educació del fill en un marc diferent del familiar.
  • Un marc de relació entre famílies.
  • Informació sobre qüestions pràctiques d’educació i atenció dels infants.
  • La possibilitat de col·laborar directament amb l’escola aportant els vostres coneixements i habilitats (bossa de recursos).
 • TRETS D’IDENTITAT

  Ens definim com un centre aconfessional, apolític, plural i integrador, que es basa en el respecte i tolerància.

  Practicarem una educació per a la igualtat sense discriminació de cap tipus. Reconeixem l’ús de la llengua pròpia de cada nen, no obstant això, a fi d’oferir uns punts de referència clars, utilitzarem sempre la llengua catalana com a llengua vehicular de centre.

 • nen_somriu

 • COM TREBALLEM? METODOLOGIA
 • La metodologia del centre és activa i motivadora, implica la participació del nen en el seu procés d’aprenentatge. Es basa en una didàctica globalitzada i parteix dels interessos i necessitats individuals fomentant l’observació, l’experimentació, la iniciativa, la creativitat i la comunicació entre els infants.

  Les activitats que fem a la llar les desglossem en dos grans blocs:

  • De vida quotidiana: alimentació, higiene, descans…
  • De joc: de manipulació, d’exploració, de precisió, d’experimentació, creatiu i constructiu,…
 • QUÈ TREBALLEM? OBJECTIUS
 • La nostra llar treballa per atendre les necessitats bàsiques dels infants, procurant un ambient on el nen gaudeixi de la seguretat i estabilitat afectiva necessàries per progressar en el seu desenvolupament.

  Les capacitats a desenvolupar són les següents:

  • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
  • Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup social.
  • Respondre a sentiments d’afecte i respectar la diversitat.
  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.
  • Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextes i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.
  • Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen i apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat.
  • Conèixer, mitjançant la participació en manifestacions culturals tradicionals i folklòriques, signes d’identitat propis de Catalunya.
  • Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i del temps a partir de les pròpies vivències.
  • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
  • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.